Home » Uncategorized » atharvaveda upAkarma

atharvaveda upAkarma

Categories

All pre-requisites (performance of nitya karmas, shaucha vidhi etc. are like other vedic sampradAyas)

1. AchamanaM X 2 – according to gopatha brAhmaNa of atharva veda –
sip waters with oM prANAya svAhA, oM apAnAya svAhA, oM vyAnAya svAhA|
sprinkle water on head with bhUrbhuvassuvaroM |

2. prANAyAma – oM bhUH… bhUrbhuvassuvaroM |

3. shuklAMbaradharaM …

3. kAmokArShIt.h japaM —
(a) sa~NkalpaM – (as per tradition) .. aShTottara shata (108) sa~NkyayA
kAmokArShIt.h japaM kariShye |
(b) japa of kAmokArShIt.h mantra as per atharvaNa mahAnArAyaNopanishat.h
kAmokArShInnAhaM karomi kAmaH karoti kAmaH karttA kAmaH kArayitA |
etatte kAma kAmAya svAhA ||
manyurakArShInnAhaM karomi manyuH karoti manyuH karttA manyuH kArayitA |
etatte manyo manyave svAhA ||
Note – yajurvedis are supposed to recite similar long mantra from
taittiriya AraNyaka. Nowadays, people recite only “kAmokArShIt.h
manyurakArShIt.h namonnamaH”.
(c) AchamanaM
4. yaGYopavIta dhAraNaM
(a) sa~NkalpaM – (as per tradition) ..
… shrauta smArta vidhi vihita nityakarma anuShTAna yogyatA siddhyarthaM

(b) Wear yaGYopavItaM with following nyAsaM & sa~NkalpaM
yaGYopavIta dhArnaNa mantrasya prajApati R^ishiH, triShTupChandaH,
trayIvidyA devatA|
yaGYopavIta dhAraNe viniyogaH|
yaGYopavItaM paramaM pavitraM prajApateH yatsahajaM purastAt.h |
AyushyamagryaM pratimu~ncha shubhraM yaGYopavItaM balamastu tejaH ||
(c) sa~NkalpaM for 2nd upavIta for householders — … gArhasyArthaM dvitIya
yaGYopavItadhAraM
kariShye.
(d) Repeat step (b)
(e) Discard old yaGYopavIta with
upavItam ChinnantuM jIrNam kashmala-dUshitaM |
visRjAmi punarbrahman.h varco dIrghAyurastu me ||
5. tarpaNaM
(a) sa~NkalpaM – (as per tradition) …
… adhyAyotsarjana karmA~NgaM kariShyamANa upAkarma karmA~NgaM
A~NgirasAnAmanuvAkAdi tarpaNaM kariShye.
(b) With each svAhA, offer a darvi (spoon) of water with rice & seasame into
a receptacle:
(oblations to Angirasa sections)
AngirasAnAmAdyaiH pa~nchAnuvAkaiH svAhA |
ShaShThAya svAhA |
saptamAShTamAbhyAM svAhA |
nIlanakhebhyaH svAhA |
haritebhyaH svAhA |
xudrebhyaH svAhA |
paryAyikebhyaH svAhA |
prathamebhyaH svAhA |
dvitIyebhyaH svAhA |
tR^itIyebhyaH svAhA |
upottamebhyaH svAhA |
uttamebhyaH svAhA |
uttarebhyaH svAhA |
R^ishibhyaH svAhA |
shikhibhyaH svAhA |
gaNebhyaH svAhA |
mahAgaNebhyaH svAhA |
sarvebhyo.angirebhyo vidagaNebhyaH svAhA |
pR^ithak.hsahasrAbhyAM svAhA |
brahmaNe svAhA |

brahmajyeShThA saMbhR^itA vIryANi brahmAgre jyeShThaM divamA tatAna |
bhUtAnAM brahmA prathamota jaGYe tenArhati brahmaNA spardhituM kaH ||

(oblations to atharvaNa sections)
AtharvaNAnAM chaturR^ichebhyaH svAhA |
pa~ncharR^ichebhyaH svAhA |
ShaLR^ichebhyaH svAhA |
saptarchebhyaH svAhA |
aShTarchebhyaH svAhA |
navarchebhyaH svAhA |
dasharchebhyaH svAhA |
ekAdasharchebhyaH svAhA |
dvAdasharchebhyaH svAhA |
trayodasharchebhyaH svAhA |
chaturdasharchebhyaH svAhA |
pa~nchadasharchebhyaH svAhA |
ShoDasharchebhyaH svAhA |
saptadasharchebhyaH svAhA |
aShTAdasharchebhyaH svAhA |
ekonaviMshatiH svAhA |
viMshatiH svAhA |

mahatkANDAya svAhA |
tR^ichebhyaH svAhA |
ekarchebhyaH svAhA |
xudrebhyaH svAhA |
ekAnR^ichebhyaH svAhA |
rohitebhyaH svAhA |
sUryAbhyAM svAhA |
vrAtyAbhyAM svAhA |
prAjApatyAbhyAM svAhA |
viShAsahyai svAhA |
ma~NgalikebhyaH svAhA |
brahmaNe svAhA |
brahmajyeShThA saMbhR^itA vIryANi brahmAgre jyeShThaM divamA tatAna |
bhUtAnAM brahmA prathamota jaGYe tenArhati brahmaNA spardhituM kaH ||

6. vedArambhaM
Here various atharva-vedic sUktas like pratya~NgirA, triShaptIya, vishAsahi etc.
are recited.

Notes –
Omitting common details like darbha for AsanaM, wearing pavitraM, taking it off
during AchamanaM etc. are all omitted, as the general rules are applicable here also.

Prepared with kind inputs from manasataramgini.


3 Comments

 1. Animesh Nagar says:

  Dear sir I’m an atharvan brahman we use ” punarmindriyani …” For yagnopavit and in case of tarpan we also do tarpan according to atharva parishista and upakarma homa according to kaushik sutras mantra and by gans
  With regards

 2. Animesh Nagar " atharvan " says:

  Sir plz clarify ur source or give pramana for your way

 3. kkrangan says:

  This is based on the practices of paippalAda shAkhAdhyAyis who migrated to South India.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: